Rozhovor s Petrou Cetkovskou po semifinále


3. 06. 2015 / Novinky

https://www.youtube.com/watch?v=VbuuWuTfXJo